Thông báo

Năm 2019
Đã tiếp nhận: 0 hồ sơ
Đã giải quyết: 0 hồ sơ
Trễ hẹn: 0 hồ sơ
0%
đúng hạn
3 Đã tiếp nhận: 0 hồ sơ
Đã giải quyết: 0 hồ sơ
Trễ hẹn: 0 hồ sơ
0% đúng hạn

Thăm dò ý kiến


Mức độ hài lòng của bạn đối với cán bộ, công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc.
Kết quả bình chọn

Mức độ hài lòng của bạn đối với cán bộ, công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc.

Hài lòng
 
17.1%
7 Phiếu
Rất hài lòng
 
73.2%
30 Phiếu
Chưa hài lòng
 
9.8%
4 Phiếu
Tổng cộng: 41 Phiếu
X
LỮ HÀNH
Đã tiếp nhận: 48 Hồ sơ

Đã trả: 20 Hồ sơ
THỂ THAO
Đã tiếp nhận: 1 Hồ sơ

Đã trả: 0 Hồ sơ
VĂN HÓA
Đã tiếp nhận: 158 Hồ sơ

Đã trả: 149 Hồ sơ
LƯU TRÚ
Đã tiếp nhận: 1 Hồ sơ

Đã trả: 0 Hồ sơ