Thông báo

Năm 2017
Đã tiếp nhận: 1 hồ sơ
Đã giải quyết: 0 hồ sơ
Trễ hẹn: 1 hồ sơ
0%
đúng hạn
12 Đã tiếp nhận: 0 hồ sơ
Đã giải quyết: 0 hồ sơ
Trễ hẹn: 0 hồ sơ
0% đúng hạn

Thăm dò ý kiến


Mức độ hài lòng của bạn đối với cán bộ, công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc.
Kết quả bình chọn

Mức độ hài lòng của bạn đối với cán bộ, công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc.

Hài lòng
 
18.9%
7 Phiếu
Rất hài lòng
 
70.3%
26 Phiếu
Chưa hài lòng
 
10.8%
4 Phiếu
Tổng cộng: 37 Phiếu
X
LỮ HÀNH
Đã tiếp nhận: 48 Hồ sơ

Đã trả: 20 Hồ sơ
THỂ THAO
Đã tiếp nhận: 1 Hồ sơ

Đã trả: 0 Hồ sơ
VĂN HÓA
Đã tiếp nhận: 158 Hồ sơ

Đã trả: 149 Hồ sơ
LƯU TRÚ
Đã tiếp nhận: 1 Hồ sơ

Đã trả: 0 Hồ sơ